jerzy świtała ginekolog katowice cd

Randomizację przeprowadzono w blokach w każdym ośrodku klinicznym, co stanowi niewielką nierównowagę w wielkości dwóch badanych grup. Chociaż drożność tętnicy związanej z zawałem była głównym punktem końcowym, nie było solidnej podstawy do oszacowania oczekiwanej drożności u pacjentów leczonych aspiryną w celu określenia wielkości próbki. Wielkość próbki została zatem wybrana przez określenie, że 188 pacjentów byłoby wystarczających do wykazania 25-procentowego zmniejszenia krwotocznych zdarzeń w grupie leczonej aspiryną (alfa, 0,05, moc, 0,80) na podstawie wcześniejszych doniesień o krwotokach po leczeniu rt-PA i heparyna 3, 5, 6 Komitet ds. Bezpieczeństwa i Monitorowania Danych przeprowadził tymczasową analizę w połowie rekrutacji, zgodnie z protokołem, w celu oceny częstości występowania zdarzeń krwotocznych i w razie potrzeby dokonania korekty szacunkowej wielkości próby. Komitet zalecił brak zmian.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka populacji badania * Do badania włączono 200 pacjentów, z których 106 losowo przydzielono do heparyny, a 99 do grupy aspiryny. Średni wiek pacjentów wynosił 56 lat. Lewa przednia tętnica zstępująca była arterią związaną z zawałem u 42 procent pacjentów, prawą tętnicę wieńcową w 40 procentach, a okaleczoną w 16 procentach. Prawidłowe tętnice wieńcowe stwierdzono u 2 procent pacjentów. Czas od wystąpienia objawów do instytucji rt-PA wynosił średnio 3,1 . 0,3 godziny (Tabela 1).
Pięciu pacjentów otrzymywało mniej niż 100 mg rt-PA, jeden w grupie heparyny i cztery w grupie aspiryny. U jednego pacjenta leczenie trombolityczne przerwano z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego, au trzech z powodu migotania komór lub częstoskurczu wymagającego więcej niż krótkiej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeden pacjent zmarł podczas infuzji rt-PA. Przed angiogramem trwającym od 7 do 24 godzin, heparyna rozpoczęła się z powodu nawracającego niedokrwienia u jednego pacjenta przypisanego do aspiryny i została zatrzymana z powodu krwawienia u jednego pacjenta przypisanego do heparyny.
Dawki drożności
Wskaźniki drożności tętnic związanych z zawałem określano 18,3 . 0,8 godziny po rozpoczęciu wlewu rt-PA w grupie heparynowej i 17,8 . 0,8 godziny po rozpoczęciu podawania kwasu acetylosalicylowego (P nieistotne). Jedenaście pacjentów nie było poddawanych angiografii – pięciu w grupie heparyny i sześciu w grupie aspiryny; trzech odmówiło, czterech zostało wycofanych z badania przez swoich lekarzy, jeden miał udar, dwóch uznano za zbyt niestabilnych, a jeden zmarł przed angiografią. Dane z dodatkowego pacjenta z chorobą wielonaczyniową zostały wyłączone z analizy, ponieważ nie można było ustalić tętnicy związanej z zawałem. W kolejnych analizach pozostałych 193 pacjentów stanowiło populację badaną. Spośród osób przypisanych do heparyny, 82 na 100 (82 procent) miało tętnice związane z zawałem patentowym po 7 do 24 godzin, w porównaniu z 48 z 93 (52 procent) osób przypisanych do aspiryny (P <0,0001). Granice ufności 95% dla biorców heparyny wynosiły 76 i 89 procent; te dla grupy aspiryny wynosiły 41 i 62 procent. Z patologicznych tętnic zawału w grupie heparynowej 26 (32%) miało perfuzję stopnia 2 wg TIMI, a 56 (68%) miało stopień 3; w przypadku aspiryny 19 (40%) miało perfuzję TIMI stopnia 2, a 29 (60%) - ocenę 3.
Wśród biorców heparyny z zawałami w dystrybucji prawej tętnicy wieńcowej drożność po 7 do 24 godzinach wynosiła 83%, w porównaniu z 40% wśród biorców kwasu acetylosalicylowego
[patrz też: kryptokokoza, witold kirstein, fosforany bezpostaciowe w moczu ]