piła chirurg naczyniowy ad

Pacjenci, którzy nie byli w stanie przyjąć leku doustnego otrzymywali pozajelitowo metyloprednizolon (75 procent odpowiednich dawek prednizonu). Pacjenci uznawani przez swoich lekarzy za nie mających odpowiedzi lub którzy mieli nietolerancję początkowej terapii mogliby przejść na inną formę standardowej terapii. Pacjenci, u których rozwinęła się niewydolność oddechowa, mogli otrzymywać kortykosteroidy na zlecenie lekarzy pierwszego kontaktu. Pacjentów sklasyfikowano jako negatywnych pod względem choroby, jeśli nie znaleziono P. carinii, gdy odpowiednie próbki uzyskane przy bronchoskopii zbadano standardowymi technikami. Pacjenci, którzy nie poddali się tym zabiegom lub których diagnoza nie została potwierdzona przez badanie plwociny, zostali sklasyfikowani jako przypuszczalnie chorzy. Pacjenci, u których wystąpiło morfologiczne potwierdzenie rozpoznania zgodnie ze standardowymi kryteriami stosowanymi przez patologów w każdym ośrodku uczestniczącym, zostali zaklasyfikowani jako potwierdzający chorobę.
Oceny i punkty końcowe
Pacjenci byli oceniani na linii podstawowej iw dniach badania 3, 6, 10, 14, 21 i 84 na obecność gorączki (temperatura,> 38 ° C [100,5 ° F]), objawy ze strony układu oddechowego, występowanie i postęp inna choroba i niepożądane skutki leczenia lekami. Ocena laboratoryjna obejmowała losowe oznaczenie poziomu podstawowego kortyzolu, seryjne pomiary gazów krwi tętniczej i pełną morfologię krwi.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była niewydolność oddechowa, która została zdefiniowana jako wskazana przez śmierć, instytucja mechanicznej wentylacji lub stosunek hipoksemii poniżej 75 przy zaplanowanej ocenie (równoważnej częściowemu ciśnieniu tlenu tętniczego mniejszym niż 60 torr, z maską dostarczającą 80 procent tlenu). Drugorzędnymi punktami końcowymi były zgon i toksyczność po leczeniu przeciwpadaczkowym wystarczająca do zakończenia terapii.
Analiza statystyczna
Obliczenie wielkości próby wymagało łącznie 240 pacjentów z potwierdzonym pneumocystycznym zapaleniem płuc, aby umożliwić wykrycie zmniejszenia ryzyka wystąpienia niekorzystnego wyniku z 30% do 15%, przy błędzie beta 0,20 i ogoniasty błąd alfa wynoszący 0,05. Szacujemy, że potrzebnych będzie 340 pacjentów, aby zapewnić rekrutację 240 pacjentów z potwierdzoną chorobą.
Grupy leczenia porównano za pomocą testu chi-kwadrat, testu t, lub statystyki Manna-Whitneya, odpowiednio. Procedura MantelHaenszela została zastosowana jako odpowiednia w celu dostosowania do ośrodka.32 Krzywe przeżycia zostały wytworzone metodą limitu produktu Kaplana-Meiera, a ryzyko niekorzystnych wyników porównywano za pomocą testu Wilcoxona33. Do obliczenia wartości szacunkowej użyto modeli jednoczynnikowych Coxa. Zagrożenia dla danych o przeżyciu.34 Wpływ współzmiennych linii bazowej na ryzyko niekorzystnych wyników określono przez dopasowanie modeli proporcjonalnego hazardu Cox.35 Znaczące predyktory zostały zidentyfikowane na podstawie oględzin globalnego chi-kwadratów współczynników logarytmu wiarygodności w serii modeli. Występowanie objawów i objawów oceniano, porównując proporcje obserwacji, podczas których znak lub objaw występowały w każdej z badanych grup
[więcej w: dotyk crossa chomikuj, kryptokokoza, igor radziewicz winnicki ]