Rozszerzona resekcja przezklatkowa w porównaniu z ograniczonym transhiatalnym resekcja gruczolakoraka przełyku ad 5

W oddzielnej analizie, odstęp wolny od choroby badano tylko u pacjentów, którzy zostali poddani resekcji bez pozostałego nowotworu i pozostawili szpital przy życiu, ponieważ u pacjentów, u których nie ma mikroskopowej pozostałości nowotworu po zabiegu chirurgicznym, korzyści z przedłużonej limfadenektomii mogą być większe niż u innych pacjentów. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 220 pacjentów losowo przydzielonych do transatalotnej przełyku lub przełyku przezklatkowego z powiększoną limfadenektomią. Od kwietnia 1994 r. Do lutego 2000 r. 220 z 263 kwalifikujących się pacjentów zostało losowo przydzielonych do grup leczonych. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w punkcie wyjściowym pod względem cech demograficznych lub cech guza (tabela 1). Pełna endosonografia była możliwa u 88 procent pacjentów. Średni czas pomiędzy randomizacją a operacją wynosił trzy tygodnie w obu grupach.
Tabela 2. Tabela 2. Wczesny kurs pooperacyjny u 220 pacjentów losowo przydzielonych do przełyku, przełyku lub przełyku, z esophagectomy z przedłużoną limfadenektomią. Dziewięćdziesiąt trzy spośród 106 pacjentów w grupie przezskórnej i przełyku (88 procent) i 109 ze 114 pacjentów w grupie przezklatkowej przełyku (96 procent) przeszło zaplanowaną procedurę (P = 0,08). U jednego pacjenta nie wykonano resekcji po masowym aspiracji, natomiast obecność nieoperacyjnego guza miejscowego, odległych przerzutów lub obu (wykrytych podczas operacji) uniemożliwiła resekcję u 11 pacjentów. Całkowitą gastrektomię wykonano u 3 pacjentów, a konwersja do nieplanowanej przezklatkowej lub nieplanowanej transwalotowej resekcji następowała w kolejnych trzech. Wycięcie przezustniakowe było związane z krótszym medianą czasu operacji (3,5 godziny, w porównaniu z 6,0 godzinami w przypadku resekcji przezklatkowej, P <0,001) i niższą medianą utraty krwi na zabieg (1,0 vs. 1,9 litra, P <0,001). Nie było zgonów okołooperacyjnych. Przezskórna resekcja była związana z mniejszą liczbą powikłań płucnych, mniejszym wyciekiem chilleru, krótszym czasem trwania wentylacji mechanicznej i krótszymi pobytami w OIOM-MCU iw szpitalu (Tabela 2). Całkowita śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 3%; dwóch pacjentów (2 procent) w grupie transhiatalnej i pięciu pacjentów (4 procent) w grupie przezklatkowej zmarło.
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka guza i chirurgii u pacjentów, którzy przeszli przeznasadową esophagectomy lub przezskórną resekcję z rozszerzoną limfadenektomią. Czterech pacjentów w każdej grupie nie miało dowodów na obecność gruczolakoraka w próbce z resekcji. Ci pacjenci zostali włączeni do wszystkich analiz. Etapy nowotworów były podobne w obu grupach, ze skłonnością do większej liczby guzów IV stopnia w grupie przezklatkowej-esophagectomy (15%, w porównaniu z 7% w grupie transiatalnej-esophagectomy) (Tabela 3). Średnią (. SD) 16 . 9 węzłów zidentyfikowano w wycinku po resekcji przezusznej i 31 . 14 po resekcji przezklatkowej. Stu pacjentów poddanych przezskórnej resekcji (88 procent) miało 15 lub więcej węzłów chłonnych zidentyfikowanych w wyciętej próbce. Nie było żadnej różnicy w radykalności operacji, jak wskazano w klasyfikacji guza resztkowego między dwiema grupami.
Rysunek 1
[hasła pokrewne: leczenie kanałowe kraków, usg barku cena, choroba huntingtona objawy ]
[hasła pokrewne: igor radziewicz winnicki, chód spastyczny, toxoplazmoza igg ]