Rozszerzona resekcja przezklatkowa w porównaniu z ograniczonym transhiatalnym resekcja gruczolakoraka przełyku czesc 4

Narzędzia zostały wywołane za pomocą standardowej metody hazardowej, w której pacjenci zostali poproszeni o wybranie pomiędzy pewnym lecz niedoskonałym stanem zdrowia a hazardem pomiędzy doskonałym stanem zdrowia a prawdopodobieństwem P i śmiercią z prawdopodobieństwem 1-P. Wartość P, przy której uczestnik jest obojętny pomiędzy niedoskonałym stanem zdrowia a hazardem, jest użyteczna.11 Całą grupę badaną włączono następnie do analizy przeżycia o skorygowanej jakości. Analiza efektywności kosztowej
Koszty zostały zdefiniowane jako wykorzystane zasoby pomnożone przez cenę za jednostkę każdego zasobu. Składały się z bezpośrednich kosztów medycznych, bezpośrednich kosztów niemedycznych i kosztów pośrednich. Bezpośrednie koszty medyczne obejmowały koszty przedoperacyjne, koszty wewnątrzszpitalne pierwotnego leczenia chirurgicznego i koszty leczenia w trakcie obserwacji. Bezpośrednie koszty niemedyczne obejmowały wydatki na pacjenta, takie jak koszty podróży, specjalne diety lub nowe ubrania; koszty pośrednie obejmowały czas stracony z pracy. Dane dotyczące wykorzystania zasobów podczas leczenia szpitalnego zebrano prospektywnie z systemu informacyjnego w szpitalach. Inne zastosowania zasobów zostały ocenione za pomocą kwestionariusza wypełnionego przez pacjentów na linii podstawowej i trzy miesiące po operacji.
Koszty operacji na minutę w 1998 r., Koszty pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej lub średniej jednostce opieki (ICU-MCU) na dzień oraz koszty pobytu w oddziale chirurgicznym na dzień zostały oszacowane w euro (1 EUR równa się USD) na podstawie kalkulacji kosztów rzeczywistych.12 Te kalkulacje kosztów rzeczywistych obejmowały koszty osobowe (lekarzy, pielęgniarki i anestezjologów), koszty materiałów, koszty sprzętu i koszty ogólne. Pozostałe koszty zostały ocenione zgodnie z wytycznymi holenderskimi dotyczącymi badań kosztów i uwzględniały opłaty za zwrot kosztów (diagnostyka i patologia), opłaty ubezpieczeniowe (wizyty lekarzy rodzinnych, wizyty ambulatoryjne i leki), opłaty dla pacjentów, takie jak koszty podróży lub pomoce, oraz koszty zwolnienie chorobowe (w oparciu o średni dochód narodowy) .13 Wyliczono wreszcie koszty przyrostowe dla każdego roku życia skorygowanego o jakość.
Analiza statystyczna
Aby wykryć szacowaną poprawę medianowego przeżycia z 14 miesięcy do 22 miesięcy, co odpowiada wzrostowi odsetka 2-letnich przeżyć z 30 procent do 45 procent, u pacjentów poddawanych przezklatkowej resekcji z wydłużoną limfadenektomią enbloc, obliczyliśmy, że 220 pacjentów miało być zapisanym. Przyjęliśmy dwustronny poziom istotności 0,05 i moc 0,90. Chi-kwadrat lub dokładne testy Fishera zostały użyte do porównania danych kategorycznych; W teście ciągłym wykorzystano test t-Studenta lub test U Manna-Whitneya. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wartości P poniżej 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Krzywe przeżycia obliczano od czasu randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny lub do czasu ostatniej wizyty kontrolnej (kiedy dane były cenzurowane). Czas przeżycia bez choroby był liczony do czasu pierwszego nawrotu lub śmierci z jakiejkolwiek przyczyny lub czasu ostatniej wizyty bez wcześniejszego nawrotu (kiedy dane były cenzurowane). Krzywe przeżycia skonstruowano metodą Kaplana-Meiera, a do ustalenia istotności wykorzystano test log-rank.
Pacjenci z odległymi przerzutami, nieoperacyjnym nowotworem lokalnym wykrytym podczas operacji lub obaj byli włączeni do analizy przeżycia wolnego od choroby nawet wtedy, gdy chirurg zdecydował się na resekcję lub wykonał inną operację na zasadzie zamiaru leczenia.
[więcej w: optyk karolina, co potrzebne do lekarza medycyny pracy, sól himalajska do kąpieli ]
[hasła pokrewne: optyk karolina, witold kirstein, eskulap kamienna góra ]