Doustnie Miltefosine dla indyjskiej leiszmaniozy wisceralnej ad 6

Dla porównania w grupie amfoterycyny było 12 żywych noworodków bez wad wrodzonych urodzonych przez partnerów 20 takich mężczyzn (0,6 urodzenia na pacjenta). Poważne i inne niekorzystne zdarzenia
Sześciu pacjentów z grupy miltefosynowej i jeden pacjent z grupy amfoterycyny mieli ciężkie zdarzenia niepożądane. W grupie miltefosynowej do tych zdarzeń należały drgawki wywołane torbielą czaszki (u 2 pacjentów), nagła niedokrwistość z powodu krwawienia z hemoroidów (u jednego pacjenta), malaria wywołana przez Plasmodium vivax (u jednego pacjenta), grama-ujemne zapalenie opon mózgowych, które zakończyło się zgonem 2 kilka dni później (u jednego pacjenta) i zespół Stevensa-Johnsona (u jednego pacjenta). Uważa się, że tylko zespół Stevensa-Johnsona można przypisać leczeniu farmakologicznemu. Pacjentem był 12-letni chłopiec, który otrzymał 50 mg miltefozyny (2,8 mg na kilogram) dziennie. W 6. dniu terapii pojawiła się wysypka i leczenie zostało przerwane. Bulla, martwica i łuszcząca się skóra były widoczne w dniu 7; rozpoczęto leczenie deksametazonem. Gorączka osłabła w dniu 8. Chory cierpiał na 12 dni, a zmiany goiły się około 20 dnia. Jak wspomniano powyżej, ten pacjent został wyleczony.
Inne wycofanie z powodu niekorzystnych zdarzeń w Grupie Miltefosine
Czterech pacjentów z grupy miltefozyny (1 procent), którzy przerwali leczenie z powodu prawdopodobnej nietolerancji leku, było następujące. Jeden pacjent miał artretyzm i alergiczną wysypkę na skórze w dniu 9 i przestał brać miltefosine następnego dnia. U jednego pacjenta, który był jednocześnie leczony metronidazolem w przypadku torbieli typu giardia, wystąpiła biegunka stopnia 4 wymagająca płynów pozajelitowych po dwóch tygodniach leczenia miltefosiną. Miltefosine została zatrzymana w tym momencie. U jednego pacjenta wystąpiło zwiększenie stężenia bilirubiny w dniu 14 leczenia miltefozyną, po którym to czasie zatrzymano miltefosynę. Czwarty pacjent miał małopłytkowość stopnia 4., krwawienie z nosa, zwiększenie aminotransferazy asparaginianowej i zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi. Terapię przerwano w dniu 7.
Dyskusja
Ta kontrolowana próba pokazuje, że doustna miltefosyna jest skutecznym i bezpiecznym leczeniem indyjskiej leiszmaniozy trzewnej u pacjentów immunokompetentnych w wieku 12 lat i starszych. Zgodnie z naszą wiedzą jest to największe badanie chemioterapii przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej16 dla jakiejkolwiek postaci leiszmaniozy. Spośród 398 pacjentów z umiarkowaną trzewiową leiszmaniozą (kala-azar) 299 było leczonych doustnie miltefozyną przez 28 dni w dawce około 2,5 mg na kilogram dziennie. Pod koniec terapii żaden z 293 pacjentów, u których wykonano analizę parazytologiczną, nie wykazywał obecności pasożytów, a wszystkie zostały uznane za wyleczone. W trakcie sześciomiesięcznej obserwacji oceniano 291 pacjentów; 9 miało pasożyty na aspiracji śledziony. Tak więc sześciomiesięczna stopa wyleczeń wynosiła 282 z 299 (94 procent).
Wymioty i biegunka występowały odpowiednio u 38% i 20% pacjentów otrzymujących miltefosynę. Około trzy czwarte zdarzeń żołądkowo-jelitowych trwało od jednego do dwóch dni na pacjenta i wystąpiło raz w każdym z tych dni. Średnia wartość aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy w osoczu zwiększyła się o około 15% odpowiednio w pierwszym i drugim tygodniu przed normalizacją do końca 2 tygodnia i odpowiednio do sześciomiesięcznej wizyty kontrolnej.
[podobne: zeaksantyna występowanie, msw szpital, poradnia gastrologiczna dla dzieci ]
[hasła pokrewne: igor radziewicz winnicki, chód spastyczny, toxoplazmoza igg ]