jerzy świtała ginekolog katowice ad 6

Jednak wskaźniki drożności wśród pacjentów z zawałami z prawidłową tętnicą wieńcową były nadal wyższe w grupie heparynowej (29 z 35, 83 procent) niż w grupie z aspiryną (17 z 42, 40 procent). Drugim punktem końcowym w naszym badaniu był późny reokluj pomiędzy dniami i 7. W tym porównaniu aspiryna wydawała się co najmniej tak samo skuteczna jak heparyna. W podobnym badaniu 202 pacjentów leczonych za pomocą rt-PA i dożylnej heparyny przez 24 godziny15 zostało przydzielonych do kontynuowania przyjmowania heparyny lub do przyjmowania aspiryny i dipirydamolu. Nie było żadnej różnicy między grupami pod względem drożności (80 procent w obu grupach) ani ponownego zawału po siedmiu dniach, potwierdzając naszą hipotezę, że przewaga heparyny polega na zapobieganiu wczesnemu reokluzji. Częstość nawrotów niedokrwiennych była nieco wyższa w grupie heparyny niż w grupie aspiryny, ale różnica nie była statystycznie istotna.
Od dawna rozważanej kwestii idealnej dawki przeciwpłytkowej aspiryny można podnieść przy ocenie naszych obecnych wyników. W dużych trombolizowanych badaniach stosowano dawki 80, 160 i 324 mg aspiryny. 7, 9, 11 Wytwarzanie tromboksanu B2, wskaźnika aktywności cyklooksygenazy, jest zmniejszone o ponad 90 procent po pojedynczej dawce 80 mg doustna aspiryna, 16 i to hamowanie jest widoczne w ciągu jednej godziny połknięcia.17 Nieadekwatne hamowanie aktywności cyklooksygenazy jest zatem mało prawdopodobne, aby było podstawą niższego natężenia drożności wśród pacjentów otrzymujących aspirynę; ustalenie pękniętej płytki lub aktywnej trombolizy za pomocą rt-PA może jednak wymagać większej dawki aspiryny. Inne ograniczenia tego badania obejmują fakt, że nie był on ani ślepy, ani kontrolowany placebo; angiograficzne punkty końcowe zostały jednak określone w rdzeniowym laboratorium, które jest ślepe na sekwencję i przypisanie leku, zmniejszając w ten sposób potencjał błędu systematycznego.
Badanie HART oceniało drożność, a nie uszkodzenie lub przeżycie mięśnia sercowego, ostateczne cele w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego. Chociaż istnieje wiele dowodów na to, że drożność tętnic wieńcowych związanych z zawałem wiąże się z poprawą funkcji i przeżycia lewej komory, 18, 19 skojarzenia są komplikowane przez kwestie czasu od zawału do drożności, wskaźniki ponownego zgrupowania i niedoskonałą zgodność pomiędzy ostatecznym wyrzuceniem odsetek i śmiertelność. Przeprowadzono duże międzynarodowe testy śmiertelności w celu bezpośredniego porównania aktywatorów plazminogenu. Optymalnie, w takich próbach powinien być stosowany najkorzystniejszy schemat pomocniczy dla każdego aktywatora plazminogenu. Nasze badanie wskazuje, że rt-PA, który jest względnie specyficzny dla fibryny, powinien być podawany we wczesnej ogólnoustrojowej terapii heparyną. Podejrzewano, że aktywatory, które nie są specyficzne dla fibryny, takie jak streptokinaza, mogą być mniej zależne od dodatków, aby zapobiec reokluzji, lub przynajmniej, że podawanie takich dodatków może być opóźnione.
Obecne badanie ma wpływ na interpretację ostatnio opublikowanych połączonych badań GISSI-2 i International Study Group, 20, 21, które wykazały, że czas przeżycia w szpitalu nie różni się u pacjentów przypisywanych dożylnej streptokinazy i tych, którzy zostali przypisani do rt-PA. Pominięcie wczesnego leczenia dożylnego heparyną w projektowaniu tych badań prawdopodobnie zmniejszyło częstość utrzymującej się drożności tętnicy związanej z zawałem w grupie rt-PA o wielkość porównywalną z obserwowaną w HART
[patrz też: eskulap kamienna góra, wiml warszawa, przychodnia jadźwingów ]