Kortykosteroidy jako terapia wspomagająca w ciężkim zapaleniu płuc Pneumocystis carinii w zespole nabytego niedoboru odporności – podwójnie ślepa próba z kontrolą placebo czesc 4

Średni wiek pacjentów (. SD) wynosił 38 . 11 lat. Trzydzieści pięć procent osób zgłosiło zakażenie HIV w wyniku kontaktu homoseksualnego, 48 procent w wyniku kontaktów heteroseksualnych, 13 procent w wyniku dożylnego zażywania narkotyków i 4 procent w zakażonych składnikach krwi. Nie było istotnych różnic między grupami pod względem cech demograficznych. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka przed leczeniem pacjentów według grupy leczenia. Dwunastu pacjentów otrzymało leczenie kortykosteroidami, a 11 pacjentów otrzymało placebo. Nie było istotnych różnic między grupami pod względem jakiejkolwiek cechy wstępnej (Tabela 1). Poszczególne zliczenia komórek CD4, poziomy dehydrogenazy mleczanowej i antygenu p24 HIV oraz odkrycia dotyczące początkowej rentgenografii klatki piersiowej nie korelowały z wynikami klinicznymi. Średnia różnica pęcherzyków płucnych w tętnicy, gdy pacjent wdychał 35 procent tlenu przez maskę twarzową wynosiła 154 mm Hg w grupie kortykosteroidowej i 155 mm Hg w grupie placebo przy wejściu do badania, co odpowiada częściowemu ciśnieniu tlenu wynoszącemu około 30 mm Hg lub różnica pęcherzyków płucnych w tętnicy około 65 mm Hg, gdy pacjent oddychał powietrzem w pomieszczeniu. Średni czas trwania objawów przed hospitalizacją wynosił 3,0 . 2,1 tygodnia w grupie otrzymującej kortykosteroid i 3,1 . 1,4 tygodnia w grupie placebo. Liczba dni leczenia antybiotykami przed przystąpieniem do badania wynosiła średnio 1,1 . 1,0 w grupie kortykosteroidów i 1,4 . 1,1 w grupie placebo. Wszyscy pacjenci, z wyjątkiem jednego, mieli ocenę duszności na poziomie 4, a wszyscy pacjenci mieli Karnofsky ego wyniki 10 razy na wstępie. Żaden pacjent nie otrzymał zydowudyny ani profilaktyki zapalenia płuc P. carinii przed rejestracją. Tylko jeden pacjent miał poprzedni epizod zapalenia płuc P. carinii.
Kliniczne punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Występowanie klinicznych punktów końcowych według grupy leczenia. Wszyscy pacjenci byli leczeni trimetoprimem-sulfametoksazolem. Żadne nie wymagało alternatywnego leczenia pentamidyną z powodu toksyczności leku. Jedenastu pacjentów (48 procent) przeżyło do wypisu ze szpitala, w tym dziewięć w grupie kortykosteroidów i dwóch w grupie placebo (P <0,008) - znaczna różnica w przeżyciu między grupami (Tabela 2). Jeden biorca placebo miał zatrzymanie oddechu dwie godziny po otrzymaniu pierwszej dawki badanego leku. Chociaż ten pacjent był uwzględniony w analizie danych, nadal występowała statystycznie istotna poprawa przeżycia w grupie kortykosteroidów (P <0,012) po przeprowadzeniu drugiej analizy, z której dane pacjenta zostały wykluczone.
Dwunastu pacjentów (52 procent) miało niewydolność oddechową, w tym trzy w grupie kortykosteroidów i dziewięciu w grupie placebo (p <0,008). Dziesięciu biorców kortykosteroidów ukończyło 21 dni antybiotykoterapii w porównaniu z 4 biorcami placebo (P <0,024), ale spośród tych 14, którzy ukończyli leczenie, 3 zmarło przed wypisaniem ze szpitala (21 procent). Całkowity czas przeżycia wynosił 79 procent u osób, które ukończyły leczenie antybiotykami.
Średni pobyt w szpitalu dla wszystkich pacjentów wynosił 17 dni (zakres od do 69). Odbiorcy placebo spędzili średnio 13 dni w szpitalu, w porównaniu z 21 dniami dla biorców kortykosteroidów (P <0,12) [podobne: fosforany bezpostaciowe w moczu, golden retriever olx, optyk piła ]