Kortykosteroidy jako terapia wspomagająca w ciężkim zapaleniu płuc Pneumocystis carinii w zespole nabytego niedoboru odporności – podwójnie ślepa próba z kontrolą placebo

PNEUMOCYSTIS CARINII pneumonia jest najbardziej powszechną infekcją oportunistyczną JL związaną z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). U około 60 do 65 procent pacjentów z AIDS jest to diagnoza określająca AIDS; kolejne 20 procent takich pacjentów nabywa chorobę w trakcie ich choroby.1 Współczynnik zgonów z powodu zapalenia płuc P. carinii zbliża się do 25 procent, co jest główną przyczyną zgonów.2 3 4 Obecnie standardowa chemioterapia składa się z przedłużonego przebiegu zarówno trimetoprim-sulfametoksazolu, jak i dożylnego izentionianu pentamidyny (pentamidyny) .1, 5 6 7 8 9 10 Do czynników predykcyjnych słabego wyniku klinicznego należą rozległe obustronne nacieki płucne, współistniejące infekcje płucne, nawracające zapalenie płuc P. carinii, podwyższone stężenie mleczanu w surowicy. dehydrogenaza, zmniejszone stężenie albuminy w surowicy, częstość oddechów powyżej 30 na minutę, leukocytoza i różnica pęcherzyków płucnych w tętnicach powyżej 30 mm Hg.11 12 13 Ponadto, gdy rozwija się niewydolność oddechowa u pacjentów z AIDS z powodu ciężkiej postaci P. carinii zapalenie płuc, ich szanse na przeżycie do momentu zwolnienia szpitala znacznie się zmniejszają. 14 15 16 17 18 Ostatnio kilka doniesień sugeruje, że leczenie wspomagającymi kortykosteroidami może być korzystne w przypadku zapalenia płuc wywołanego AIDS wywołanego przez P. carinii, jeśli zostało podane przed wystąpieniem niewydolności oddechowej.19 20 21 22 23 24 Przeprowadziliśmy to badanie, aby ustalić, czy wczesne dodanie kortykosteroidów do konwencjonalna terapia zwiększa przeżycie, skraca czas do wyzdrowienia, eliminuje potrzebę intubacji lub wpływa na występowanie innych oportunistycznych zakażeń u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc P. carinii, w porównaniu z pacjentami przyjmującymi same antybiotyki. Chociaż przewidywana rejestracja obejmowała 80 pacjentów, badanie zostało zakończone wcześniej, kiedy stała się statystycznie istotna różnica w przeżyciu między biorcami kortykosteroidów i placebo.
Metody
Uczestnicy badania zostali wybrani spośród pacjentów w Jackson Memorial Hospital od czerwca 1989 r. Do maja 1990 r. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję ds. Przeglądu szpitala, a wszyscy badani wyrazili pisemną zgodę przed przystąpieniem do badania. Utworzono niezależny komitet monitorujący dane bezpieczeństwa w celu przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w określonych, wcześniej określonych odstępach czasu.
Badana populacja
Populacja badana składała się z pacjentów z domniemaną diagnozą ciężkiego zapalenia płuc P. carinii, którzy byli leczeni antybiotykami przez mniej niż 72 godziny. Wszyscy pacjenci byli zarażeni ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) typu 1, zaangażowani w zachowanie, które narażało ich na ryzyko zakażenia wirusem HIV, lub mieli kandydozy jamy ustnej przy wejściu do badania. Ciężkie zapalenie płuc P. carinii zdefiniowano jako chorobę spełniającą wszystkie następujące kryteria: częstość oddechów powyżej 30 oddechów na minutę w spoczynku; różnica pęcherzyków płucnych w tętnicach powyżej 30 mm Hg, podczas gdy pacjent oddychał powietrzem w pomieszczeniu; oraz tętniczego ciśnienia parcjalnego tlenu poniżej 75 mm Hg, podczas gdy pacjent wdychał 35 procent tlenu przez maskę na twarz, ale powyżej 60 mm Hg, podczas gdy pacjent oddychał 100 procentowym tlenem przez maskę twarzową.
Zaintubowani pacjenci zostali wykluczeni z badania
[przypisy: fosforany bezpostaciowe w moczu, eskulap skierniewice, womp rzeszów ]