piła chirurg naczyniowy czesc 4

Skumulowane ryzyko śmierci w dniu 84 wyniosło odpowiednio 0,16 i 0,26 (p = 0,026). Skumulowane ryzyko toksyczności ograniczającej dawkę po leczeniu przeciwpadaczkowym po 21 dniach wyniosło 0,22 w grupie kortykosteroidów i 0,31 w grupie leczonej standardowo (p = 0,12). Jednak średni czas trwania leczenia, który wskazuje zarówno na skuteczność, jak i toksyczność, był dłuższy w grupie kortykosteroidów wśród 201 pacjentów (80 procent) początkowo leczonych trimetoprimem-sulfametoksazolem (20,5 vs. 14 dni w grupie leczonej standardem, P = 0,002). Sześćdziesięciu dziewięciu z 98 takich pacjentów w grupie kortykosteroidów (70 procent) ukończyło co najmniej 14 dni leczenia, ale tylko 56 z 103 pacjentów w grupie leczonej standardem (54 procent) tak zrobiło (P = 0,03).
Tabela 2. Tabela 2. Surowe ryzyko niekorzystnego wyniku po 31 dniach obserwacji, w zależności od nasilenia zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis. Rycina 2. Rycina 2. Prawdopodobieństwo zgonu z przyczyn oddechowych, według wstępnego współczynnika hipoksemii. U pacjentów z odsetkiem hipoksemii powyżej 319 w grupie kortykosteroidów (linia ciężka) lub z odsetkami powyżej 342 w grupie leczonej standardem (linia świetlna) nie wystąpiły zgony z przyczyn oddechowych, ale funkcja matematyczna zastosowana do wygładzenia danych przewiduje, że przy poziomach hipoksemii powyżej tych poziomów, można spodziewać się niektórych zgonów w większej próbce. Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące obliczania stosunku hipoksemii, patrz Metody.
W obu leczonych grupach surowe ryzyko niekorzystnego wyniku było niskie dla pacjentów w warstwie 1, którzy byli mniej ciężko chorzy (Tabela 2). To ryzyko i różnica ryzyka między obiema grupami leczenia wzrosła wraz ze wzrostem nasilenia choroby (Tabela 2 i Ryc. 2).
Tabela 3. Tabela 3. Szacunkowe skumulowane ryzyko niekorzystnego wyniku, zgodnie z kryterium kwalifikowalności do badania i rodzaju diagnostyki zapalenia płuc Pneumocystis. Pacjenci przyjmujący kortykosteroidy mieli niższe ryzyko niewydolności oddechowej i zgonu w analizie uzupełniającej wszystkich 333 zakwalifikowanych pacjentów (analiza zamiaru leczenia), spośród 328 kwalifikujących się pacjentów oraz 225 pacjentów z potwierdzonym pneumocystycznym zapaleniem płuc (Tabela 3). ). Tendencje wskazujące na korzyść ze stosowania kortykosteroidów obserwowano również w każdej podgrupie w analizie przeprowadzonej zgodnie z ośrodkiem i rodzajem początkowej terapii przeciwpadaczkowej.
Wpływ na znaki i objawy
Objawy obserwowane rzadziej w grupie kortykosteroidów niż w grupie leczonej standardowo obejmowały gorączkę (34 procent vs. 49 procent, p <0,001), kaszel (54 procent vs. 68 procent, p <0,001) i duszność w reszta (29 procent vs. 40 procent, P = 0,01). Ból w klatce piersiowej był podobny w obu grupach leczenia (25% vs. 28%, P = 0,16). Żaden z zarejestrowanych objawów nie był częstszy w grupie kortykosteroidów.
Występowanie innych stanów i nawrotów
Tabela 4. Tabela 4. Częstość występowania zakażeń i nowotworów. Po 84 dniach badań zaobserwowano większą częstość reaktywacji ognisk herpeswirusów w grupie kortykosteroidów (32 spośród 123 pacjentów, czyli 26 procent) niż w grupie leczonej standardowo (19 ze 128 pacjentów lub 15 procent; p = 0,04 ) (Tabela 4)
[podobne: kajetany laryngologia, golden retriever olx, fosforany bezpostaciowe w moczu ]