Rozszerzona resekcja przezklatkowa w porównaniu z ograniczonym transhiatalnym resekcja gruczolakoraka przełyku ad 6

Krzywe Kaplana-Meiera pokazujące przeżycie wolne od choroby wśród pacjentów losowo przydzielonych do przezcewkowej przełyku lub przełyku przezklatkowego z rozszerzoną limfadenektomią. Kontynuacja była kontynuowana do lipca 2002 r., Zapewniając minimalny okres obserwacji trwający dwa i pół roku. Kontynuacja była zakończona dla wszystkich pacjentów. Mediana okresu obserwacji wynosiła 4,7 roku (zakres od 2,5 do 8,3). Nawroty choroby rozwinęły się u 62 pacjentów po resekcji przezusznej (58 procent) i 57 po resekcji przezklatkowej (50 procent). Nawrót lokalny i regionalny wystąpił odpowiednio u 14% i 12% pacjentów; odległy nawrót w 25 procentach i 18 procentach; i oba w 18 procentach i 19 procentach (P = 0,60). W przypadku zabiegów przezustrojowych i przezklatkowych mediana czasu wolnego od choroby wynosiła 1,4 roku (przedział ufności 95%, 0,8 do 2,0) i 1,7 roku (przedział ufności 95%, 0,7 do 2,7), odpowiednio (P = 0,15) (rysunek 1) . Szacowana stopa przeżycia wolnego od choroby po pięciu latach wynosiła 27 procent (przedział ufności 95 procent, 19 do 38 procent) po resekcji przezusznej, w porównaniu z 39 procentami (przedział ufności 95 procent, 30 do 48 procent) po resekcji przezklatkowej. 95-procentowy przedział ufności dla różnicy w częstości wynosił od -1% do 24% (wartość ujemna wskazuje, że przeżycie było lepsze w przypadku resekcji przezusznej). Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera pokazujące całkowite przeżycie wśród pacjentów losowo przydzielonych do przezcewkowej przełyku lub przełyku przezklatkowego z powiększoną limfadenektomią. Rycina 3. Rycina 3. Krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia o wyskokiej jakości u pacjentów losowo przydzielonych do przełyku, przełyku lub przełyku, z esophagectomy z przedłużoną limfadenektomią. Przeżywalność wyrażono w skorygowanych o jakość latach życia, obliczonych za pomocą standardowej metody hazardowej.
Pod koniec obserwacji zmarło 142 pacjentów – 74 w grupie transiatalnej – esophagectomy (70%) i 68 w grupie przezklatkowej (60%, p = 0,12). Trzynastu pacjentów zmarło z przyczyn niezwiązanych z rakiem. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 1,8 roku (95% przedział ufności, 1,2 do 2,4) po resekcji przezusznej i 2,0 roku (przedział ufności 95%, 1,1 do 2,8) po resekcji przezklatkowej z rozszerzoną limfadenektomią en bloc (P = 0,38) (Figura 2) . Szacowana stopa całkowitego przeżycia po pięciu latach wynosiła 29 procent (przedział ufności 95 procent, 20 do 38 procent) po resekcji przezusznej, w porównaniu z 39 procentami (przedział ufności 95 procent, 30 do 48 procent) po resekcji przezklatkowej. 95-procentowy przedział ufności dla tej różnicy wynosił -3% do 23%. Mediana liczby lat życia skorygowanych o jakość po resekcji przezusznej wynosiła 1,5 (95% przedział ufności, 0,8 do 2,1), w porównaniu z 1,8 (przedział ufności 95%, 1,1 do 2,4) po resekcji przezklatkowej z rozszerzoną limfadenektomią (P = 0,26) (rysunek 3).
Tabela 4. Tabela 4. Średnie całkowite koszty leczenia na pacjenta dla pacjentów przydzielonych do przezcewkowej resekcji przełyku lub przezklatkowej eschatektomii z rozszerzoną limfadenektomią
[hasła pokrewne: eskulap lekarze, kabina infrared, rtg klatki piersiowej wrocław ]
[przypisy: optyk piła, rysperydon, synevo gdańsk ]