Rtęć, oleje rybne i ryzyko zawału mięśnia sercowego czesc 4

Współczynnik korelacji pomiędzy wiekiem DHA i rtęcią zależny od wieku i centrum wynosił 0,34 (p <0,001). Po dostosowaniu do wieku, centrum i poziomu DHA, pacjenci mieli wyższe poziomy rtęci niż kontrole (wskaźnik przypadku-kontroli, 1,10, przedział ufności 95%, 1,03 do 1,18) (Tabela 2). Związek ten utrzymywał się po wyłączeniu dwóch hiszpańskich centrów, które były ośrodkami o najwyższym poziomie rtęci (skorygowany wskaźnik kontroli DHA, 1,09, przedział ufności 95%, 1,02 do 1,17) oraz po dostosowaniu do wielu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (współczynnik kontroli przypadku, 1,15, przedział ufności 95%, 1,05 do 1,25).
Tabela 4. Tabela 4. Wskaźniki szans dla pierwszego zawału mięśnia sercowego, według poziomu kwantowego rdzenia paznokci u nóg lub kwasu dokozaheksanowego tkanki tłuszczowej (DHA). Analiza z dostosowaniem dla wieku i centrum wykazała zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego przy wysokich stężeniach rtęci (P dla trendu = 0,01) (Tabela 4). Dostosowanie do DHA znacznie zwiększyło asocjację i wywołało stopniowy, pozytywny wzorzec dawka-odpowiedź. Trend ten został dodatkowo wzmocniony po dostosowaniu do tradycyjnych czynników ryzyka i poziomów przeciwutleniaczy, co daje iloraz szans 2,16 dla pacjentów z najwyższym kwintylem poziomu rtęci, w porównaniu z najniższym (przedział ufności 95%, 1,09 do 4,29; P dla trend = 0,006). Gdy wprowadzono rtęć jako zmienną ciągłą w modelach regresji, wieloczynnikowy stosunek ilorazów związany ze zmianą z 25. do 75. percentyla rozkładu rtęci wynosił 1,63 (przedział ufności 95%, 1,22 do 2,18, P = 0,001).
Rysunek 1. Rycina 1. Nieparametryczne szacunki ryzyka zawału mięśnia sercowego w zależności od poziomu rtęci w paznokciach u nóg (panel A) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w tkance tłuszczowej (panel B). Wszystkie krzywe zostały dostosowane do wieku i centrum. Modele regresji nieparametrycznej wykorzystywały gładszą linię z 40-procentową rozpiętością. 19 Wartość referencyjna (iloraz szans = 1,0) została ustalona na poziomie 0,08 .g na gram dla rtęci i 0,08 procent całkowitej powierzchni piku kwasu tłuszczowego dla DHA, obie wartości odpowiadające 5. percentyl ich odpowiednich dystrybucji wśród kontroli. Paski przedstawiają rozkład częstotliwości rtęci i DHA w badanej próbce.
Krzywa odpowiedzi na dawkę dla zależności między poziomem rtęci a ryzykiem zawału mięśnia sercowego została następnie zbadana za pomocą nieparametrycznej regresji logistycznej (ryc. 1). 19 Wystąpił dodatni, monotoniczny wzrost ryzyka związanego z poziomem rtęci powyżej 0,25 .g na gram, który był bardziej stromy po dostosowaniu do poziomów DHA.
Średnie poziomy DHA, wyrażone jako procent całkowitej powierzchni piku kwasu tłuszczowego, wynosiły 0,24 . 0,13% u pacjentów i 0,25 . 0,13% w grupie kontrolnej. W analizach skorygowanych o wiek i centrum nie było spójnego związku między wzrostem poziomów DHA a ryzykiem zawału mięśnia sercowego (Tabela 4) .17 Po dostosowaniu również dla poziomu rtęci, istniała znacząca tendencja do zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego. o wyższych poziomach DHA (P dla trendu = 0,01). Tendencję tę potwierdzono w analizach nieparametrycznych (ryc. 1)
[przypisy: badanie kwasu moczowego we krwi cena, rtg klatki piersiowej wrocław, psycholog warszawa ursynów ]
[przypisy: optyk karolina, witold kirstein, eskulap kamienna góra ]