Zmieniona ekspresja produktu genu reaktywiaka siatkówki w ludzkich mięsakach cd

Próg dla dodatniego przeciwciała (reprezentowany przez pionową linię na Fig. i 2) ustalono przy gęstości optycznej 0,25, na podstawie histogramu przeciwciała kontrolnego negatywnego dla IgGl dla każdego nowotworu. Western Blotting
Analizy Western biot nowotworów dla produktu genu Rb o masie 110 kd przeprowadzono w celu potwierdzenia danych immunohistochemicznych. Trzy kolejne zamrożone skrawki 150 .m każdego nowotworu otrzymano, a rozpuszczalne medium kriokonserwatywne usunięto. Tkankę homogenizowano w buforze do lizy komórkowej, 29 ilościowo określono białko i 125 .g białka z każdego lizatu guza w równych objętościach buforu do próbek analizowano na 7,5% żelu siarczanu dodecylu-poliakryloamidu. Żel przeniesiono na nitrocelulozę i osuszono z przeciwciałem Rb-PMG3-245 (stężenie końcowe, 10 .g na mililitr). Kontrolne bloty wytworzono również z niespecyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym IgG1 (dane nie przedstawione).
Analiza statystyczna
Czas przeżycia bez aktuarii mierzono metodą Kaplana-Meiera. Różnice w przeżyciu porównano za pomocą analizy logarytmicznej. Stan obserwacji pacjentów zaklasyfikowano jako przeżycie bez objawów choroby, przeżycie z chorobą z przerzutami odległymi lub zgon z powodu mięsaka; pacjenci tylko z wznową miejscową zostali wykluczeni z badania. Wyniki kliniczne zostały ujawnione po zakończeniu wszystkich analiz eksperymentalnych.
Wyniki
Ekspresja białka Rb w pierwotnych nowotworach
Analiza 44 pierwotnych nowotworów wykazała, że białko Rb ulegało różnej ekspresji w jądrach komórek, bez wykrywalnej reaktywności w ich cytoplazmie. Ekspresja Rb miała szeroki zakres nawet wśród guzów tego samego typu histologicznego. W niektórych przypadkach komórki nowotworowe, które wydawały się anaplastyczne w rutynowej analizie histologicznej, miały jednorodne barwienie immunologiczne dla Rb, jak widać w liposarcoma i złośliwym włóknistym histiocytomie, odpowiednio z 86 procentami i 90 procentami komórek dodatnich (ryc. 1). Inne nowotwory tego samego rodzaju komórek i podobny histologiczny wygląd nie wykazywały oznak ekspresji Rb w żadnych komórkach nowotworowych. W tkankach tych guzów jedynymi komórkami Rb-dodatnimi były normalne komórki śródbłonka lub rzadkie grupy limfocytów infiltrujących nowotwór (ryc. 1).
Guzy można podzielić na trzy grupy na podstawie dowodów na obecność białka Rb w analizie immunohistochemicznej. Grupa zawierała 13 guzów (30 procent pacjentów), które wyrażały Rb w zasadniczo wszystkich komórkach; grupa 2, 18 guzów (40 procent), które wykazywały heterogenną ekspresję Rb, z pewnymi komórkami dodatnimi i innymi komórkami ujemnymi; i grupy 3, 13 nowotworów (30 procent), które zasadniczo nie wykazywały wykrywalnego białka Rb w komórkach nowotworowych. Za pomocą analizy obrazu stan każdego guza można określić ilościowo jako procent pozytywnych jąder w mierzonym obszarze jądrowym. Nowotwory w grupie – jednorodnie dodatnie pod względem białka Rb – miały wartości powyżej 80 procent, heterogenne nowotwory w grupie 2 miały wartości od 20 do 80 procent, a guzy ujemne w grupie 3 miały wartości mniejsze niż 20 procent.
Analiza pierwotnych guzów metodą Western blot potwierdziła zarówno obserwacje immunohistologiczne, jak i histogramy wytworzone przez analizator obrazu, pokazując zarówno obecność, jak i nieobecność białka Rb w tym samym typie nowotworów (ryc.
[patrz też: promedica ełk, igor radziewicz winnicki, dotyk crossa chomikuj ]